Žalmy 32

1

Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty.

2

Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti!

3

Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal.

4

Tvá ruka tížila mě ve dne v noci, z mé mízy stal se letní suchopár. séla

5

Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla

6

Ať k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas tě naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod.

7

Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla

8

Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím:

9

"Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než tě poslechnou."

10

Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska obklopí.

11

Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní!