Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Žalmy 30

1

Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu.

2

Vyvyšovat tě budu, Hospodine, tys mě pozdvihl, nenechal jsi mé nepřátele jásat nade mnou!

3

Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys mě uzdravil.

4

Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi mě, abych do jámy nepadl!

5

Zpívejte Hospodinu, jeho věrní, chvalte památku jeho svatosti!

6

Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!

7

Když se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!"

8

Ve své přízni, Hospodine, jsi mě jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem vyděšen!

9

K tobě, Hospodine, volám, tebe, Pane můj, prosím o milost.

10

Čemu prospěje prolití mé krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávět o tvé věrnosti?

11

Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine, buď můj pomocník!

12

Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls mě radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím tě navěky!

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic