Žalmy 3

1

Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem.

2

Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně!

3

Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla

4

Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.

5

K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla

6

Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám mě podpírá!

7

Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když mě svírají ze všech stran.

8

Povstaň, Hospodine! Zachraň mě, Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla