Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Žalmy 28

1

Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volám, skálo má, přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám!

2

Vyslyš mé prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni!

3

Nezahrnuj mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť.

4

Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich počinů, odměň je za dílo jejich rukou, dej jim zaslouženou odplatu!

5

Protože nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal svýma rukama - proto je rozboří a nikdy více nebude je už budovat.

6

Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby!

7

Hospodin je má síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá, svou písní chci mu děkovat!

8

Svému lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou záchranou.

9

Zachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je navěky!

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic