Žalmy 26

1

Žalm Davidův. Suď mě, Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odradit.

2

Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé srdce i mé svědomí!

3

Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost mě všude provází.

4

Nesedám mezi podvodníky a nestýkám se s pokrytci,

5

spolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím.

6

Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodine, přicházím,

7

abych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích.

8

Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá!

9

Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj!

10

Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky!

11

Já ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup mě!

12

Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím.