Žalmy 24

1

Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli -

2

vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!

3

Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti?

4

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešně.

5

Takový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha, své spásy.

6

Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla

7

Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, ať vejde slavný Král!

8

Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin, udatný bojovník!

9

Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, ať vejde slavný Král!

10

Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Král! séla