Žalmy 23

1

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.

2

Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí,

3

mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.

4

I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

5

Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká.

6

Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.