Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Žalmy 20

1

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2

Kéž tě Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž tě ochrání!

3

Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž tě podepře!

4

Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla

5

Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!

6

Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání!

7

Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí dá mu vítězství!

8

Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - má jméno Hospodin!

9

Oni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě. Hospodine, dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš!

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic