Žalmy 19

1

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2

Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.

3

Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání.

4

Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen;

5

jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích

6

a ono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu vyrazit.

7

Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo neskryje.

8

Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými.

9

Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří.

10

Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti,

11

nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší, nad med z pláství kanoucí.

12

Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata.

13

Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů mě očisti!

14

Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ať nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí - skálo má, můj Vykupiteli!