Žalmy 150

1

Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc!

2

Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou vznešenost!

3

Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery!

4

Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a píšťaly!

5

Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými!

6

Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!