Žalmy 149

1

Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných ať chválí jej!

2

Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým Králem jásejte!

3

Jeho jméno chvalte tančením, hrajte mu na tamburíny a citery!

4

Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé!

5

Ať věrní v této slávě jásají, ať si prozpěvují ve svých ložnicích.

6

Z plna hrdla ať Boha vyvýší, dvojsečný meč ať v rukách třímají,

7

aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy,

8

jejich krále aby svázali řetězy, jejich velmože aby sevřeli železy,

9

zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí všech jeho oddaných! Haleluja!