Žalmy 148

1

Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých!

2

Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy!

3

Chvalte ho, slunce i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící!

4

Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v oblacích!

5

Ať všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni!

6

Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení se nezmění!

7

Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a všechny hlubiny,

8

blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy,

9

rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví,

10

divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech,

11

králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi,

12

mladíci spolu s dívkami a staří s mladými!

13

Ať všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí!

14

Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližších! Haleluja!