Žalmy 146

1

Haleluja! Chval Hospodina, duše má!

2

Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!

3

Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže.

4

Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den.

5

Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha, spoléhá!

6

On přece nebe i zemi učinil a také moře i všechno v nich. Navěky věrný zůstává,

7

utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští,

8

Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé,

9

Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale podvrací.

10

Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení! Haleluja!