Žalmy 143

1

Žalm Davidův. Slyš, Hospodine, moji modlitbu, mé prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti!

2

Jsem tvůj služebník, nevoď mě na soud - nikdo z živých není v právu před tebou!

3

Pronásleduje mě nepřítel, zašlapat chce mě do země! Nutí mě bydlet v temnotě tak jako dávno zemřelé.

4

Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení.

5

Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím.

6

Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla

7

Pospěš, Hospodine, vyslyš mě dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, ať se nepodobám mrtvolám.

8

Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem.

9

Zbav mě, Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu.

10

Plnit tvou vůli prosím nauč mě - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch ať vede mě po zemi srovnané.

11

Obživ mě, Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnosti z trápení vyveď mě.

12

Kvůli své lásce kéž mé soky umlčíš, všechny mé protivníky prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník!