Žalmy 140

1

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2

Zachraň mě, Hospodine, od lidí zlých, braň mě před těmi, kdo páchají násilí!

3

Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj.

4

Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla

5

Chraň mě, Hospodine, od rukou ničemy, braň mě před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit!

6

Nadutci na mě nastražili léčku, upletli na mě síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla

7

Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby!

8

Hospodine, Pane, má mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj.

9

Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány ať nedojdou úspěchu! séla

10

Ti, kdo mě obkličují, hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů ať jsou smeteni!

11

Ať na ně prší uhlí řeřavé, ať padnou do jámy, z níž nikdo nevstane!

12

Ať pomlouvači ztratí svůj domov na zemi, násilníky ať dožene a srazí neštěstí!

13

Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví!