Žalmy 14

1

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by!

2

Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí?

3

Všichni zabloudili z cesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný!

4

Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?!

5

Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh je s pokolením poctivých!

6

Vy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin!

7

Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit!