Žalmy 138

1

Žalm Davidův. Z celého srdce chválím tě, žalmy ti zpívám před mocnými.

2

Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil.

3

Vyslyšel jsi mě, když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy!

4

Ať tě, Hospodine, všichni králové slaví, až uslyší, co jsi zaslíbil.

5

Ať opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je největší!"

6

Ač je Hospodin tolik vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky ví o nadutcích.

7

I když procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn.

8

Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých!