Žalmy 136

1

Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky!

2

Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky!

3

Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky!

4

On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky!

5

On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky!

6

On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky!

7

On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky!

8

Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky!

9

Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky!

10

On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky!

11

Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky!

12

V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky!

13

On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky!

14

A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky!

15

Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky!

16

On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky!

17

On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky!

18

A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá navěky!

19

Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá navěky!

20

I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky!

21

A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky!

22

Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky!

23

On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky!

24

Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky!

25

On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky!

26

Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky!