Žalmy 134

1

Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každý, kdo je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin!

2

Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina velebit!

3

Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil!