Žalmy 133

1

Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!

2

Jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu až po cíp.

3

Jak rosa z hory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam přece Hospodin požehnání udílí - život až navěky!