Žalmy 130

1

Poutní píseň. Z hlubin, Hospodine, volám tě,

2

Pane můj, prosím vyslyš mě, k mým prosbám nakloň uši své!

3

Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí?

4

Ty jsi však plný odpuštění, aby tě lidé v úctě chovali!

5

Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději.

6

Má duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání!

7

V Hospodina, Izraeli, skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty tě vykoupit.

8

On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin!