Žalmy 13

1

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2

Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na mě navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář?

3

Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit?

4

Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni mé oči, ať jako mrtvý neusnu!

5

Ať můj sok neřekne: "Už jsem ho porazil!" Mí nepřátelé ať neslaví mé selhání.

6

Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou mé srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval!