Žalmy 129

1

Poutní píseň. Tolik mě týrali už od dětství - jen řekni, Izraeli:

2

Tolik mě týrali už od dětství, nikdy mě ale nezmohli!

3

Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami.

4

Spravedlivý je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých!

5

Ať musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist!

6

Ať jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá!

7

Ženci se jí ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou.

8

Ať je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!"