Žalmy 128

1

Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!

2

Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný.

3

Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu!

4

Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí!

5

Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít.

6

Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli!