Žalmy 127

1

Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochránci.

2

Marné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil!

3

Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna.

4

Tak jako šípy, jež hrdina třímá, jsou děti zplozené zamlada.

5

Blaze člověku, jenž jich má plný toulec - takový nebude zahanben, až bude s protivníky jednat před soudem!