Žalmy 126

1

Poutní píseň. Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen.

2

Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!"

3

Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí.

4

Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky!

5

Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním.

6

Ten, který s pláčem vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil.