Žalmy 125

1

Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky!

2

Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky!

3

Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby spravedliví ruce nevztáhli k páchání špatnosti.

4

K dobrým se, Hospodine, dobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné.

5

Ty, kdo se obracejí k cestám klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj Izraeli!