Žalmy 122

1

Davidova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!"

2

Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých!

3

Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté.

4

Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím.

5

Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův!

6

Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo tě milují, ať žijí pokojně!

7

Pokoj ať vládne ve tvých zdech, v tvých palácích ať je bezpečně!"

8

Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se.

9

Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat!