Žalmy 121

1

Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci?

2

Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil!

3

On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.

4

Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael!

5

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici dá ti stín.

6

Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí.

7

Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání.

8

Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!