Žalmy 120

1

Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví.

2

Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků!

3

Jak budeš potrestán a co čeká tě, ty, který mluvíš lstivým jazykem?

4

Šípy bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z jalovce!

5

Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců!

6

Má duše se už dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje.

7

Já sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj!