Žalmy 12

1

Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův.

2

Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa!

3

Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné!

4

Ať už Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé rty a pyšné jazyky!

5

Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!"

6

Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je posmíván!

7

Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené.

8

Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá!