Žalmy 114

1

Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka,

2

tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho královstvím.

3

Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátek!

4

Hory skákaly jako beránci, jako jehňata dováděly pahorky!

5

Pročpak ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek?

6

Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata dováděly, pahorky?

7

Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova!

8

On obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod!