Žalmy 113

1

Haleluja! Chvalte, služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin!

2

Ať je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky!

3

Od východu slunce až tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin!

4

Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy.

5

Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši,

6

jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi?

7

Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště,

8

mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svém.

9

Neplodnou obdařuje rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja!