Žalmy 112

1

Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil!

2

Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých.

3

V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí.

4

Vychází ve tmách světlo poctivým, spravedlivý je, milostivý a soucitný!

5

Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje.

6

Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane.

7

Ze zlých zpráv nemá strach, srdce má pevné, na Hospodina spoléhá.

8

Srdce má statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád.

9

Rozděluje štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá.

10

Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorá - tužba ničemů bude zmařena!