Žalmy 111

1

Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých.

2

Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí.

3

Jeho dílo je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane!

4

Vykonal památné zázraky, milostivý a soucitný je Hospodin!

5

Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky!

6

Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval.

7

Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla!

8

Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna.

9

Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání,

10

úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí!