Žalmy 110

1

Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím."

2

Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!"

3

Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci.

4

Hospodin přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova."

5

Pán bude po tvé pravici; až přijde jeho hněv, králové budou sraženi!

6

Až bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy velmocí!

7

Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne.