Žalmy 11

1

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!"

2

Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné!

3

Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže!

4

Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem!

5

Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí!

6

Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít!

7

Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej!