Žalmy 107

1

Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!

2

Hospodinovi vykoupení ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil,

3

že je shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří!

4

Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení.

5

Hladoví byli a trpěli žízní, až umdlévali slabostí.

6

Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je vysvobodil z jejich úzkostí.

7

Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení.

8

Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!

9

On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví!

10

Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy,

11

neboť se vzpírali výrokům Božím, záměry Nejvyššího pohrdli.

12

Proto jim zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomoci.

13

Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí.

14

Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy.

15

Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!

16

On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné závory!

17

Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli.

18

Veškerý pokrm si ošklivili, až k branám smrti dospěli.

19

Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí.

20

Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby.

21

Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!

22

Jako oběť ať mu přinášejí chválu, o tom, co učinil, ať zpívají!

23

Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem,

24

takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině.

25

Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal.

26

Stoupali k nebi, padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha.

27

Jak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tam.

28

Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí.

29

Proměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se zklidnily.

30

Radovali se, když nastalo ticho, dovedl je k přístavu, po němž toužili.

31

Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!

32

Ať je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců ať jej oslaví!

33

Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár,

34

úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam.

35

Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny.

36

Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město k bydlení.

37

Oseli pole, vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitek.

38

Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil jejich dobytek.

39

Ubývalo jich, když byli poníženi ukrutnou bídou a trápením.

40

I přední muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle.

41

Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil.

42

Poctiví radují se, když to vidí, ústa musejí zavřít všichni zlosyni!

43

Kdo je moudrý, ať se tohoto drží, o Hospodinově lásce ať přemýšlí!