Žalmy 101

1

Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, tobě, Hospodine, chci zpívat žalm.

2

Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy už mě navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost.

3

Nikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné.

4

Zvrácené srdce ať je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém!

5

Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpím!

6

Věrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník.

7

V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!

8

Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města vymýtím všechny zlosyny!