Žalmy 100

1

Děkovný žalm. Jásej Hospodinu, celá zem,

2

služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem!

3

Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině!

4

Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností!

5

Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení!