Žalmy 1

1

Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.

2

Zákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.

3

Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří!

4

Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší.

5

Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých.

6

Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí.