Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Jób 8

1

Bildad Šuchský mu na to řekl:

2

"Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici!

3

Copak Bůh spravedlnost poruší? Copak Všemohoucí právo převrací?

4

Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin.

5

Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o milost,

6

budeš-li čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnoví.

7

Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká tě.

8

Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce dej.

9

My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín.

10

Oni však poučí tě, oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto vyjeví:

11

Roste papyrus, kde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody?

12

Ještě se zelená, není posekán, rychleji než tráva však náhle usychá.

13

Tak se povede těm, kdo na Boha nemyslí, takto se vytratí doufání bezbožných.

14

Chatrnou mají naději, na pavučinu se spolehli.

15

Opřít se o ni znamená pád, kdo se jí drží, ten nezůstane stát.

16

Jiný však bují na slunci, po celé zahradě rozpíná výhonky,

17

kořeny vplétá mezi kameny, drží se skalnatého podloží.

18

Když je pak ze svého místa vytržen a to místo řekne: ‚Neznám tě,'

19

vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť jinde z prachu vykvete.

20

Bůh se bezúhonných nezříká, nepodpoří však ruku bídáka.

21

Tvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty.

22

Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic."

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic