Nehemjáš 7

1

Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité.

2

Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný.

3

Řekl jsem jim: "Ať jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, ať vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak ať drží hlídky; každý ať hlídá naproti svému domu."

4

Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené domy.

5

Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno následující:

6

Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku

7

pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše, Raamiáše, Nachmaniho, Mordechaje, Bilšana, Mispereta, Bigvaje, Nechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu:

8

synové Parošovi 2 172

9

synové Šefatiášovi 372

10

synové Arachovi 652

11

synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 818

12

synové Elamovi 1 254

13

synové Zatuovi 845

14

synové Zakajovi 760

15

synové Binuiho 648

16

synové Bebajovi 628

17

synové Azgadovi 2 322

18

synové Adonikamovi 667

19

synové Bigvajovi 2 067

20

synové Adinovi 655

21

synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98

22

synové Chašumovi 328

23

synové Becajovi 324

24

synové Charifovi 112

25

obyvatelé Gibeonu 95

26

muži z Betléma a Netofu 188

27

muži z Anatotu 128

28

muži z Bet-azmavetu 42

29

muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743

30

muži z Rámy a Geby 621

31

muži z Michmasu 122

32

muži z Bet-elu a Aje 123

33

muži z Nebó 52

34

obyvatelé jiného Elamu 1 254

35

obyvatelé Charimu 320

36

obyvatelé Jericha 345

37

obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 721

38

obyvatelé Senay 3 930.

39

Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973

40

synové Imerovi 1 052

41

synové Pašchurovi 1 247

42

synové Charimovi 1 017.

43

Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodevjášových 74

44

zpěváci, synové Asafovi 148

45

strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi 138.

46

Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi,

47

synové Kerosovi, synové Siaovi, synové Fadonovi,

48

synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Šalmajovi,

49

synové Chananovi, synové Gidelovi, synové Gacharovi,

50

synové Reajovi, synové Recinovi, synové Nekodovi,

51

synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paseachovi,

52

synové Besajovi, synové Meunitů, synové Nefušsitů,

53

synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi,

54

synové Baclitovi, synové Mechidovi, synové Charšovi,

55

synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi,

56

synové Neciachovi, synové Chatifovi.

57

Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Peridovi,

58

synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi,

59

synové Šefatiášovi, synové Chatilovi, synové Pochereta Cebajimského, synové Amona;

60

Chrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392.

61

Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:

62

Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 642.

63

Z kněží pak: synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno).

64

Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni.

65

Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim.

66

Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob.

67

Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček.

68

Měli 736 koní, 245 mezků,

69

435 velbloudů a 6 720 oslů.

70

Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic.

71

Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra.

72

Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských suknic.

73

Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce už synové Izraele bydleli ve svých městech.