Nehemjáš 4

1

Když se Sanbalat a Tobiáš spolu s Araby, Amonci a Ašdoďany doslechli, že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se začíná zacelovat, nesmírně je to rozhněvalo.

2

Ti všichni se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj.

3

Modlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž.

4

Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty hradby nezvládneme postavit."

5

Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme mezi ně. Pobijeme je a dílo se zastaví."

6

Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás."

7

Proto jsem dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči, kopími a luky.

8

Po obhlídce jsem knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu řekl: "Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikého a hrozného. Bojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své domy!"

9

Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu.

10

Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův,

11

který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli stavební náklad a druhou svírali zbraň.

12

Všichni, kdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle mě stál trubač na beraní roh.

13

Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme na hradbách od sebe daleko.

14

Kdekoli uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!"

15

Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, až dokud nevyšly hvězdy.

16

Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni ať přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat."

17

Já ani mí bratři a mládenci a strážní, kteří mě provázeli, jsme se nesvlékali a neodkládali zbraň ani u vody.