Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Nehemjáš 10

1

"Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží."

2

Svou pečeť připojili: Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův. Cidkiáš,

3

Serajáš, Azariáš, Jeremiáš,

4

Pašchur, Amariáš, Malkiáš,

5

Chatuš, Šebaniáš, Maluk,

6

Charim, Meremot, Obadiáš,

7

Daniel, Gineton, Baruch,

8

Mešulam, Abiáš, Mijamin,

9

Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš. To byli kněží.

10

Levité: Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel

11

a jejich bratři: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan,

12

Míka, Rechob, Chašabiáš,

13

Zakur, Šerebiáš, Šebaniáš,

14

Hodiáš, Bani a Beninu.

15

Vůdcové lidu: Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani,

16

Buni, Azgad, Bebaj,

17

Adoniáš, Bigvaj, Adin,

18

Ater, Chizkiáš, Azur,

19

Hodiáš, Chašum, Becaj,

20

Charif, Anatot, Nebaj,

21

Magpiaš, Mešulam, Chezir,

22

Mešezabel, Sádok, Jadua,

23

Pelatiáš, Chanan, Anajáš,

24

Hošea, Chananiáš, Chašub,

25

Halocheš, Pilcha, Šobek,

26

Rechum, Chašabna, Maasejáš,

27

Achiáš, Chanan, Anan,

28

Maluk, Charim a Baana.

29

Také ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět,

30

ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla:

31

"Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny.

32

Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh.

33

Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu:

34

na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha.

35

Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně.

36

Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů.

37

Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě.

38

Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme.

39

Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat."

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic