Ezdráš 2

1

Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku

2

pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Serajáše, Reelajáše, Mordechaje, Bilšana, Mispara, Bigvaje, Rechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu:

3

synové Parošovi 2 172

4

synové Šefatiášovi 372

5

synové Arachovi 775

6

synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 812

7

synové Elamovi 1 254

8

synové Zatuovi 945

9

synové Zakajovi 760

10

synové Baniho 642

11

synové Bebajovi 623

12

synové Azgadovi 1 222

13

synové Adonikamovi 666

14

synové Bigvajovi 2 056

15

synové Adinovi 454

16

synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98

17

synové Becajovi 323

18

synové Jorovi 112

19

synové Chašumovi 223

20

synové Gibarovi 95

21

obyvatelé Betléma 123

22

muži z Netofu 56

23

muži z Anatotu 128

24

obyvatelé Azmavetu 42

25

obyvatelé Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743

26

obyvatelé Rámy a Geby 621

27

muži z Michmasu 122

28

muži z Bet-elu a Aje 223

29

obyvatelé Nebó 52

30

obyvatelé Magbiše 156

31

obyvatelé jiného Elamu 1 254

32

obyvatelé Charimu 320

33

obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 725

34

obyvatelé Jericha 345

35

obyvatelé Senay 3 630.

36

Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973

37

synové Imerovi 1 052

38

synové Pašchurovi 1 247

39

synové Charimovi 1 017.

40

Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodaviášových 74

41

zpěváci, synové Asafovi 128

42

strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi, celkem 139.

43

Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi,

44

synové Kerosovi, synové Siahovi, synové Padonovi,

45

synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Akubovi,

46

synové Chagabovi, synové Šalmajovi, synové Chananovi,

47

synové Gidelovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi,

48

synové Recinovi, synové Nekodovi, synové Gazamovi,

49

synové Uzovi, synové Paseachovi, synové Besajovi,

50

synové Asnovi, synové Meunitů, synové Nefusitů,

51

synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi,

52

synové Baclutovi, synové Mechidovi, synové Charšovi,

53

synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi,

54

synové Neciachovi, synové Chatifovi.

55

Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Perudovi,

56

synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi,

57

synové Šefatiášovi, synové Chatilovi, synové Pochereta Cebajimského, synové Amiho.

58

Chrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem 392.

59

Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adanu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:

60

Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 652.

61

Z kněží to byli: synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno).

62

Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni.

63

Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim.

64

Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob.

65

Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček.

66

Měli 736 koní, 245 mezků,

67

435 velbloudů a 6 720 oslů.

68

Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě.

69

Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra a 100 kněžských suknic.

70

Kněží, levité, někteří z lidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých městech.