Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Ezdráš 10

1

Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen i dětí a všichni usedavě plakali.

2

Tu k Ezdrášovi promluvil Šechaniáš, syn Jechielův ze synů Elamových: "Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však má Izrael ještě naději.

3

Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha. Ať se stane podle Zákona.

4

Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!"

5

Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i všechen Izrael, že se tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli,

6

Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců.

7

Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, ať se všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě.

8

Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů propadne všechen majetek a bude vyloučen se shromáždění navrátilců.

9

Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a chvěli se - kvůli té věci i kvůli dešti.

10

Tu povstal kněz Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkem s cizinkami jste se zpronevěřili a rozmnožili jste vinu Izraele.

11

Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli a oddělte se od okolních národů i od těch cizinek."

12

Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš.

13

Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. Té věci se dopustilo příliš mnoho z nás.

14

Ať tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženil s cizinkami, ať se sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál."

15

Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a Jachziáš, syn Tikvy, za podpory levitů Mešulama a Šabataje.

16

Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili.

17

Sňatky všech mužů s cizinkami řešili až do prvního dne prvního měsíce.

18

Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů: Maasejáš, Eliezer, Jarib, Gedaliáš.

19

(Ti všichni slíbili, že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.)

20

Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš.

21

Ze synů Charimových: Maasejáš, Eliáš, Šemajáš, Jechiel, Uziáš.

22

Ze synů Pašchurových: Eljoenaj, Maasejáš, Izmael, Netanel, Jozabad, Elasa.

23

Levité: Jozabad, Šimei, Kelajáš (čili Kelíta), Petachiáš, Juda, Eliezer.

24

Zpěváci: Eliašib. Chrámová stráž: Šalum, Telem, Uri.

25

Ostatní Izrael: Ze synů Parošových: Ramiáš, Jiziáš, Malkiáš, Mijamin, Eleazar, Malkiáš, Benajáš.

26

Ze synů Elamových: Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremot, Eliáš.

27

Ze synů Zatuových: Eljoenaj, Eliašib, Mataniáš, Jeremot, Zabad, Aziza.

28

Ze synů Bebajových: Jochanan, Chananiáš, Zabaj, Atlaj.

29

Ze synů Baniho: Mešulam, Maluch, Adajáš, Jašub, Šeal, Jeramot.

30

Ze synů Pachat-moábových: Adna, Kelal, Benajáš, Maasejáš, Mataniáš, Becaleel, Binui, Menaše.

31

Ze synů Charimových: Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemajáš, Šimeon,

32

Benjamín, Maluch, Šemariáš.

33

Ze synů Chašumových: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Menaše, Šimei.

34

Ze synů Baniho: Maadaj, Abram, Uel,

35

Benajáš, Bediáš, Keluhu,

36

Vaniáš, Meremot, Eliašib,

37

Mataniáš, Matenaj, Jaasaj.

38

Ze synů Binuiho: Šimei,

39

Šelemiáš, Nátan, Adajáš,

40

Machnadbaj, Šašaj, Šaraj,

41

Azarel, Šelemiáš, Šemariáš,

42

Šalum, Amariáš, Josef.

43

Ze synů Nebových: Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benajáš.

44

Ti všichni se oženili s cizinkami a někteří s nimi měli i děti.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic