2 Letopisu 17

1

Na Asově místě začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu proti Izraeli.

2

Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa, rozmístil posádky.

3

Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly.

4

Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy.

5

Hospodin mu dal království pevně do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu.

6

Srdcem se natolik upnul k Hospodinovým cestám, že z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly.

7

Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše, Zachariáše, Natanaela a Michajáše, aby učili v judských městech.

8

Poslal s nimi také levity Šemajáše, Netaniáše, Zebadiáše, Asaela, Šemiramota, Jonatana, Adoniáše, Tobiáše a Tob-adoniáše a s nimi také kněze Elišamu a Jorama.

9

Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid.

10

Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojoval.

11

Dokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů.

12

Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města

13

a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků.

14

Toto je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců z Judy: velitel Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků,

15

po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů,

16

po něm Amasiáš, syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův, a jeho 200 000 bojovníků.

17

Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty,

18

po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců.

19

Ti sloužili králi a další král rozmístil v opevněných městech po celém Judsku.