2 Letopisu 11

1

Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a navrátili království Rechoboámovi.

2

Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo:

3

"Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy a Benjamína:

4

Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode mě." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi.

5

Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města.

6

Vystavěl Betlém, Etam, Tekou,

7

Bet-cur, Socho, Adulam,

8

Gat, Marešu, Zif,

9

Adorajim, Lachiš, Azeku,

10

Coreu, Ajalon a Hebron - všechna tato opevněná města v Judovi a Benjamínovi.

11

Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravin, oleje a vína

12

a také štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i Benjamína.

13

Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu.

14

Levité opustili své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžství

15

a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil.

16

Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a obětovali Hospodinu, Bohu svých otců.

17

Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a Šalomounovou.

18

Rechoboám se oženil s Machalatou, dcerou Jerimota, syna Davidova, a Abihaily, dcery Eliaba, syna Jišajova.

19

Ta mu porodila Jeuše, Šemariáše a Zahama.

20

Po ní si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje, Zizu a Šelomita.

21

Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín šedesát a zplodil osmadvacet synů a šedesát dcer).

22

Proto upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem.

23

Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských a benjamínských krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro ně mnoho žen.