1 Letopisu 9

1

Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu.

2

Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst.

3

Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma:

4

Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho.

5

Z rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové.

6

Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690.

7

Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna Hodaviáše, syna Hasenuova;

8

Jibneáš, syn Jerochamův; Ela, syn Uziho, syna Michriho; Mešulam, syn Šefatiáše, syna Reuela, syna Jibniášova.

9

Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů.

10

Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin,

11

dále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům;

12

Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adielův, syna Jachzerova, syna Mešulamova, syna Mešilemitova, syna Imerova.

13

Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě.

14

Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabiášova ze synů Merariho;

15

Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn Míky, syna Zikriho, syna Asafova;

16

Obadiáš, syn Šemajáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách.

17

Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum.

18

Ti až dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho.

19

Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova.

20

Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s ním!

21

Zachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání.

22

Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou,

23

aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku.

24

Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu.

25

Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim připojovali.

26

Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu.

27

V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat.

28

Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli.

29

Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu.

30

Někteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek.

31

Jednomu z levitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek.

32

Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení, připravované na každou sobotu.

33

Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí.

34

To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě.

35

V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka,

36

jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab,

37

Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot.

38

Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.

39

Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala.

40

Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku.

41

Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz.

42

Achaz zplodil Jadu. Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu.

43

Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel.

44

Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi.